Κατηγοριοποίηση & Ταξινόμηση των Περιστατικών Ασφάλειας Πληροφοριών. Πως επηρεάζουν την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνία.

Σύμφωνα με το ISO/IEC 27000, ως περιστατικό ασφάλειας πληροφοριών ορίζεται ένα ή μια σειρά από ανεπιθύμητα ή απρόβλεπτα συμβάντα ασφάλειας πληροφοριών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

1.1.1.1 For Families

Η Νέα DNS της Cloudflare για να μπλοκάρετε κακόβουλο λογισμικό και περιεχόμενο «ενηλίκων»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ